Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – dane osobowe

1 Uprzejmie informuję, iż Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku ze świadczeniem sług medycznych jest Specjalistyczny Gabinet Lekarski Andrzej Nonckiewicz z siedzibą w Zielonej górze przy ulicy Bolesława Chrobrego 22 a / 2 , 65-052 Zielona Góra.
Dane kontaktowe Administratora danych: pod adresem e-mail : gabinet@nonckiewicz.pl, telefonicznie 605 035 559 , w siedzibie Gabinetu.

2. Działania lekarza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia te wymogi artykułu 6. ustęp 1. lit. B i E oraz art. 9. ustęp 2. lit. G, E oraz J ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 – RODO).

3. Lekarz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym w zakresie realizacji obowiązków prawnych i przepisów szczególnych.

4. Lekarz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu świadczenia usługi medycznej, związku z którą otrzymał te dane.

5. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez lekarza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego ( zgodnego z prawem) wykonania usługi medycznej. Odmowa przekazania tej informacji lekarzowi uniemożliwia wykonanie tej usługi.

6. Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: a) współpracujący z Gabinetem laboratoria oraz inne podmioty świadczące usługi medyczne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych, b) podmioty świadczące usługi: informatyczne, płatnicze, księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne, kurierskie, ubezpieczeniowe, ZUS itp.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o ich przetwarzaniu oraz o kopię danych, prawo do ich sprostowania oraz uzupełniania. Możliwość skorzystania przez osobę, której dane dotyczą z prawa do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania tych danych przez Administratora, tak więc Administrator może odmówić skorzystania z tych uprawnień w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych.

8. Osoba, której dane dotyczą może zrealizować swoje uprawnienia poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Administrator jest uprawniony do uwierzytelnienia tożsamości osoby, od której oświadczenie pochodzi.

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”.